Uudised

Enampakkumine Kooli tn 1 kinnistu võõrandamiseks 30. mai valev.valjaots@jkhk.ee


Haridus- ja Teadusministeerium ja Järvamaa Kutsehariduskeskus kuulutavad välja avaliku kirjaliku enampakkumise vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.05.2024 käskkirjale nr 1.1-3/24/75 „Riigivara avaliku enampakkumise korraldamine, komisjoni moodustamine ning servituudi seadmine“ (fail nimega: Kantsleri 2024 KK) Järva maakonnas Türi vallas Särevere alevikus asuva kinnisasja Kooli tn 1 (kinnistu registriosa nr 23601250, katastritunnus 83501:001:0379, pindala 8514 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV113181) võõrandamiseks koos selle oluliste osade ja päraldistega, sealhulgas vallasvara ja sõlmitud üürilepinguga, määrates alghinna vastavalt Pindi Kinnisvara OÜ 21.03.2024 koostatud eksperthinnangule alghinnaga 84 000 eurot, tagatisrahaga 8000 eurot.

Enampakkumine viiakse läbi vastavalt enampakkumise korraldamise otsuse lisale „Kirjaliku enampakkumise tingimused ja kord“ toodud tingimustele, millega tuleb igal osalejal tutvuda (fail nimega Kirjaliku enampakkumise tingimused ja kord).

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks saadab või esitab enampakkumisel osaleja pakkumise vastava kinnisasja ostmiseks kinnises ümbrikus hiljemalt 20.06.2024 kella 16.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumile aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumist“ ja objekti nimetus „Kooli tn 1“.  Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Kirjalik pakkumine iga kinnistu kohta eraldi peab sisaldama: 

 1. pakkuja nimi, registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
 2. avaldus müüdava vara (sh objekti nimetus ja katastritunnus) ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa. Kinnisasja müüki ei maksustata käibemaksuga;
 4. nõustumine enampakkumisel osalemise ja võõrandatava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustega;
 5. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris;
 6. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

 

Pakkuja esitab pakkumise avalduse vorm., mis on failina lisatud

Enampakkumise tagatisraha käskkirjas toodud summas kinnistu kohta kohustub osaleja tasuma Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606 (Swedbank AS), EE891010220034796011 (AS SEB Pank) või EE701700017001577198 (Luminor Bank) viitenumbriga 2800047737, hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida „Kooli tn 1, tagatisraha“.

Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega, on tutvunud müüdava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone. Pakkumise tegemisega võtab pakkuja endale eduka pakkumise korral kohustuse tasuda võõrandatava kinnisasja eest enampakkumisel pakutud hinda ja sõlmida müügileping enampakkumises toodud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud ise küsima kohalikult omavalitsuselt teavet sihtotstarbe muutmise, detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müügi korraldaja ei saa tagada detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist. Vara ja seda puudutavate andmetega (sh seisukord) tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik vara sh ehitiste seisukorrast.

Lisainfo võõrandatava kinnistu kohta:

 • Pindi Kinnisvara OÜ on koostanud 21.03.2024 vara hindamiseks eksperthinnangu. Eksperthinnangus on toodud võõrandatava vara kirjeldus sh fotod. Eksperthinnang on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel turuväärtuse leidmiseks ning ei ole mõeldud kasutamiseks muul eesmärgil kolmandate isikute poolt. Eksperthinnangu fail.
 • Hoonest osa on antud üürile OÜ-le Convi Food Sweets (ainukasutuses 360 m2, ühiskasutuses 193 m2), üüritasu 183,96 eur/kuus, samuti tasub üürnik kommunaalmaksed vastavalt tegelikule tarbimisele. Üürileping on sõlmitud tähtajatult ning vastavalt võlaõigusseaduse § 291 lõikele 1 läheb üürileping kinnistu võõrandamisel üle uuele omanikule. Üürilepingu fail.
 • Hoone keldris on aeg-ajalt vesi, kuna sadevee- ja kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud  ja vajab renoveerimist.
 • Talveperioodil võib ära külmuda pööningul olev ventilatsiooni radiaator,kuna puudub ventilatsiooni soojusvaheti ja külmakaitse automaatika.
 • Puudub ATS.
 • Võõrandatavate varade nimekiri Järvamaa Kutsehariduskeskuse bilansis (fail).
 • Kitsenduste kaardil oleva info kohaselt ulatuvad kinnistule järgmiste kitsenduste mõjualad: planeeringuala, uuringu ala, elektripaigaldise kaitsevöönd, sidepaigaldise kaitsevöönd.
 • Kooli tn 1 kinnistule pääseb riigi omandis olevalt asfaltkattega Kooli tänavalt.
 • Kinnistul asub bussiooteala ja sellele ligipääsu võimaldav juurdepääsutee, mille kasutamiseks on seatud isiklik kasutusõigus Türi valla kasuks. Servituut on tasuta ja tähtajatu, ligikaudse pindalaga 1055 m2. Asendiplaan.
 • Võõrandamisel seatakse juurdepääsuservituut riigile kuuluva Tehnikumi tn 4 kinnistu kasuks (tasuta ja tähtajatu), ligikaudse pindalaga 512 m2. Asendiplaan.
 • Söökla hoonel puudub eraldiseisev elektriliitumine, praegu saab hoone elektri Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha peamajast ( Tehnikumi 4, Särevere, Türi vald)  Kinnistu omandamisel tuleb uuel omanikul ehitada välja eraldi elektriliitumine Kooli tn 1 hoonele hiljemalt 6 kuu jooksul kinnistu omandamisest.
 • hoone võõrandatakse koos sisustusega (vara koosseisu on võimalik täpsustada paikvaatlusel), sisustus on amortiseerunud.
 • Olemas on 2018. a hoone inventariseerimisjoonised. Ehitisregistri inventariseerimisjooniste andmetes on erinevusi. (Failid nimega Inventariseerimis joonised)

Käesolevas teates toodud lisainfo objekti kohta ei ole antud ehituseksperdi poolt, vaid on koostatud paikvaatluse tulemusel omades üksnes informatiivset eesmärki. Ostjal on soovi korral võimalik endal kaasata vastavad eksperdid hoone seisukorra hindamiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangul on hoone osaliselt amortiseerunud ja vajab investeeringuid. Ostjal tuleb tutvuda müüdava objektiga kohapeal ja lisainfoga, mis on toodud käesolevas failis ja sellele lisatud täiendavates dokumentides. Vara ja seda puudutavate andmetega  tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik vara sh ehitiste seisukorrast.
 

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 20.06. 2024.a.kell 16.05 Tartus Munga tn 18 Tõnissoni koosolekuruumis. Pakkumiste avamine on avalik.

sjast huvitatud isikud saavad tutvuda võõrandatava varaga kohapeal 12. juuni 2024.a.  kell 10,00. Selleks on huvitatud isikutel vajalik oma osalussoov eelregistreerida hiljemalt 1 tööpäev enne Järvamaa Kutseharidusekeskuse kulujuhi kaudu: tel +3725188890, urve.vene@jkhk.ee

Täpsemat infot kinnisasja kohta saab Järvamaa Kutsehariduskeskuse kulujuhilt Urve Venelt: tel +3725188890, urve.vene@jkhk.ee

Kirjaliku enampakkumise avalduse vorm
Lisa 1. varade nimekiri
Lisa 2_Kirjaliku enampakkumise tingimused ja kord
Lisa 3_Servituudi ala
Lisa_IKO_ala_Sarevere_Kooli_tn_1_379

Kantsleri_2024_KK_nr_1.1-3_24_75
240319-030-51923 Kooli tn 1 Särevere alevik Türi vald Järva maakond

Lisainfot vaata enampakkumiste lehelt SIIT

Haridus- ja Teadusministeerium ja Järvamaa Kutsehariduskeskus kuulutavad välja avaliku kirjaliku enampakkumise vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.05.2024 käskkirjale nr 1.1-3/24/75 „Riigivara avaliku enampakkumise korraldamine, komisjoni moodustamine ning servituudi seadmine“ (fail nimega: Kantsleri 2024 KK) Järva maakonnas Türi vallas Särevere alevikus asuva kinnisasja Kooli tn 1 (kinnistu registriosa nr 23601250, katastritunnus 83501:001:0379, pindala 8514 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV113181) võõrandamiseks koos selle oluliste osade ja päraldistega, sealhulgas vallasvara ja sõlmitud üürilepinguga, määrates alghinna vastavalt Pindi Kinnisvara OÜ 21.03.2024 koostatud eksperthinnangule alghinnaga 84 000 eurot, tagatisrahaga 8000 eurot.

Enampakkumine viiakse läbi vastavalt enampakkumise korraldamise otsuse lisale „Kirjaliku enampakkumise tingimused ja kord“ toodud tingimustele, millega tuleb igal osalejal tutvuda (fail nimega Kirjaliku enampakkumise tingimused ja kord).

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks saadab või esitab enampakkumisel osaleja pakkumise vastava kinnisasja ostmiseks kinnises ümbrikus hiljemalt 20.06.2024 kella 16.00-ks Haridus- ja Teadusministeeriumile aadressil Munga tn 18, Tartu linn, Tartu maakond, 50088. Ümbrik peab olema suletud ning ümbrikule tuleb märkida pakkuja kontaktandmed, hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumist“ ja objekti nimetus „Kooli tn 1“.  Pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Kirjalik pakkumine iga kinnistu kohta eraldi peab sisaldama: 

 1. pakkuja nimi, registrikood ning kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
 2. avaldus müüdava vara (sh objekti nimetus ja katastritunnus) ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 3. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa. Kinnisasja müüki ei maksustata käibemaksuga;
 4. nõustumine enampakkumisel osalemise ja võõrandatava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustega;
 5. pakkumise tegemise kuupäev, esitaja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendav volikiri. Volikirja ei ole vaja esitada, kui juriidilise isiku nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris;
 6. maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta.

 

Pakkuja esitab pakkumise avalduse vorm., mis on failina lisatud

Enampakkumise tagatisraha käskkirjas toodud summas kinnistu kohta kohustub osaleja tasuma Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606 (Swedbank AS), EE891010220034796011 (AS SEB Pank) või EE701700017001577198 (Luminor Bank) viitenumbriga 2800047737, hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida „Kooli tn 1, tagatisraha“.

Pakkumise tegemisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise tingimustega, on tutvunud müüdava varaga, teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas pretensioone. Pakkumise tegemisega võtab pakkuja endale eduka pakkumise korral kohustuse tasuda võõrandatava kinnisasja eest enampakkumisel pakutud hinda ja sõlmida müügileping enampakkumises toodud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud ise küsima kohalikult omavalitsuselt teavet sihtotstarbe muutmise, detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müügi korraldaja ei saa tagada detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist. Vara ja seda puudutavate andmetega (sh seisukord) tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik vara sh ehitiste seisukorrast.

Lisainfo võõrandatava kinnistu kohta:

 • Pindi Kinnisvara OÜ on koostanud 21.03.2024 vara hindamiseks eksperthinnangu. Eksperthinnangus on toodud võõrandatava vara kirjeldus sh fotod. Eksperthinnang on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel turuväärtuse leidmiseks ning ei ole mõeldud kasutamiseks muul eesmärgil kolmandate isikute poolt. Eksperthinnangu fail.
 • Hoonest osa on antud üürile OÜ-le Convi Food Sweets (ainukasutuses 360 m2, ühiskasutuses 193 m2), üüritasu 183,96 eur/kuus, samuti tasub üürnik kommunaalmaksed vastavalt tegelikule tarbimisele. Üürileping on sõlmitud tähtajatult ning vastavalt võlaõigusseaduse § 291 lõikele 1 läheb üürileping kinnistu võõrandamisel üle uuele omanikule. Üürilepingu fail.
 • Hoone keldris on aeg-ajalt vesi, kuna sadevee- ja kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud  ja vajab renoveerimist.
 • Talveperioodil võib ära külmuda pööningul olev ventilatsiooni radiaator,kuna puudub ventilatsiooni soojusvaheti ja külmakaitse automaatika.
 • Puudub ATS.
 • Võõrandatavate varade nimekiri Järvamaa Kutsehariduskeskuse bilansis (fail).
 • Kitsenduste kaardil oleva info kohaselt ulatuvad kinnistule järgmiste kitsenduste mõjualad: planeeringuala, uuringu ala, elektripaigaldise kaitsevöönd, sidepaigaldise kaitsevöönd.
 • Kooli tn 1 kinnistule pääseb riigi omandis olevalt asfaltkattega Kooli tänavalt.
 • Kinnistul asub bussiooteala ja sellele ligipääsu võimaldav juurdepääsutee, mille kasutamiseks on seatud isiklik kasutusõigus Türi valla kasuks. Servituut on tasuta ja tähtajatu, ligikaudse pindalaga 1055 m2. Asendiplaan.
 • Võõrandamisel seatakse juurdepääsuservituut riigile kuuluva Tehnikumi tn 4 kinnistu kasuks (tasuta ja tähtajatu), ligikaudse pindalaga 512 m2. Asendiplaan.
 • Söökla hoonel puudub eraldiseisev elektriliitumine, praegu saab hoone elektri Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha peamajast ( Tehnikumi 4, Särevere, Türi vald)  Kinnistu omandamisel tuleb uuel omanikul ehitada välja eraldi elektriliitumine Kooli tn 1 hoonele hiljemalt 6 kuu jooksul kinnistu omandamisest.
 • hoone võõrandatakse koos sisustusega (vara koosseisu on võimalik täpsustada paikvaatlusel), sisustus on amortiseerunud.
 • Olemas on 2018. a hoone inventariseerimisjoonised. Ehitisregistri inventariseerimisjooniste andmetes on erinevusi. (Failid nimega Inventariseerimis joonised)

Käesolevas teates toodud lisainfo objekti kohta ei ole antud ehituseksperdi poolt, vaid on koostatud paikvaatluse tulemusel omades üksnes informatiivset eesmärki. Ostjal on soovi korral võimalik endal kaasata vastavad eksperdid hoone seisukorra hindamiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangul on hoone osaliselt amortiseerunud ja vajab investeeringuid. Ostjal tuleb tutvuda müüdava objektiga kohapeal ja lisainfoga, mis on toodud käesolevas failis ja sellele lisatud täiendavates dokumentides. Vara ja seda puudutavate andmetega  tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik vara sh ehitiste seisukorrast.
 

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 20.06. 2024.a.kell 16.05 Tartus Munga tn 18 Tõnissoni koosolekuruumis. Pakkumiste avamine on avalik.

sjast huvitatud isikud saavad tutvuda võõrandatava varaga kohapeal 12. juuni 2024.a.  kell 10,00. Selleks on huvitatud isikutel vajalik oma osalussoov eelregistreerida hiljemalt 1 tööpäev enne Järvamaa Kutseharidusekeskuse kulujuhi kaudu: tel +3725188890, urve.vene@jkhk.ee

Täpsemat infot kinnisasja kohta saab Järvamaa Kutsehariduskeskuse kulujuhilt Urve Venelt: tel +3725188890, urve.vene@jkhk.ee

Kirjaliku enampakkumise avalduse vorm
Lisa 1. varade nimekiri
Lisa 2_Kirjaliku enampakkumise tingimused ja kord
Lisa 3_Servituudi ala
Lisa_IKO_ala_Sarevere_Kooli_tn_1_379

Kantsleri_2024_KK_nr_1.1-3_24_75
240319-030-51923 Kooli tn 1 Särevere alevik Türi vald Järva maakond

Lisainfot vaata enampakkumiste lehelt SIIT