Projektid

Erasmus+ haridustöötajate õpiränneAlates aastast 2021 järgivad haridustöötajate õpiränded rahvusvahelistumise strateegias ja Erasmuse plaanis (Erasmus Plan objectives) toodud EESMÄRKE

Esita oma õpirändes osalemise sooviavaldus SIIN

Haridustöötajate sooviavaldusi õpiränneteks võib esitada aastaringselt, kuid tuleb arvestada, et vaid enne 1. novembrit esitatud avaldused kaasatakse järgmise õppeaasta rändeplaani (vastavalt programmi taotlusvoorule).

 

Planeeritud ränded:

Erasmus+ 2022 projektist 3 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

Erasmus+ 2021 projektist 6 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse ning 3 välisriiki koolitustele-kursustele.

2021/2022 õppeaastal toimunud haridustöötajate õpiränded:
Portugal      2    Hobuhooldaja    
Belgia           1    Hobuhooldaja                
Saksamaa   3    Ehitus & Põllumajandus           
Küpros         1    Toitlustus                     
Hispaania    1    Ettevõtlus   

 

Erasmus+ 2020 projektist 15 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse.

Erasmus+ 2020 haridustöötajate õpirännete algselt planeeritud sihtkohad ja osalejad:

Sitsiilia         Taormina          1    Toitlustuse eriala
Belgia           Bruxelles          5    Täienduskoolitus & Toitlustuse eriala
Ungari          Kaposvár          2    Hobuhooldaja eriala
Leedu           Marijampole     2    Teedeehituse eriala
Läti               Aizkraukle         2    Teedeehituse eriala
Hispaania   Errenteria          1    Ettevõtlusõppe õpetaja
Saksamaa   Stade                1    Õppe- ja arendustöö
Küpros        Paphos             1    Õppe- ja arendustöö

 

Erasmus+ 2019 projekti raames planeeritud 14 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse ning 2 Saksamaal kutsekoolis õpetamas.

Erasmus+ 2019 edasi lükatud haridustöötajate õpirännete sihtkohad ja osalejad:  

Ungari         Lingua-Vàr Oktatàsi Központ         2 toitlustuse erialalt

UK               Dudley college                               üldainete juhtõpetaja

Saksamaa  BBS II Stade                                   logistika ja inglise keele õpetaja (erialane lõimitud keeleõpe) –
                                                                           õpetamine partnerkoolis (teaching assignment)

Erasmus+ 2019 raames toimunud haridustöötajate õpiränded:

Belgia        Broederscholen Hiëronymus 2       5 hobuhooldaja erialalt

Türgi          Izmit Kutsekeskkool                        2 autotehnikute erialalt

Küpros      EduGate Training and Consulting   2 ehituse erialalt, 2 toitlustuse erialalt

 

Õpirännete eesmärgid:
Hobuhooldaja
eriala õpetajad on seadnud endale eesmärgiks tutvuda Belgias erinevate hobutallide tööga. Belgias on sporthobuste hooldamine tuntud oma kõrge taseme poolest. 4-päevase programmi esimesel päeval jälgitakse partnerkooli hobuse hooldamise ainetundides kasutatavaid meetodeid, võrreldakse hobuhooldaja õppekava erinevusi/sarnasusi, 2.-4. päeval külastatakse erinevaid hobutalle. Eesmärk on õppida sealsete spetsialistide käe all, mille poolest erineb sporthobuste söötmine ja hooldamine, hobuse igapäevase pidamise korraldamine Eestis levinud praktikast; kuidas sporthobuste tall toimib, sh hobuste väljaõpe ja sportlaste treening, lisaks leida efektiivsemaid viise, kuidas anda õpilastele praktilised teadmised töötamiseks sporthobuste gruumina ning viia kooli korraldatud ratsavõistlused Euroopa tasemele. JKHK hobuhooldaja õppekava sisaldab rakendisporti, mis on Eestis ainulaadne. Sihiks on olla pädevad õpetama rakendisporti kõrgel tasemel ning olla võimelised korraldama sel alal ka võistlusi. . Kuna Eestis on hobuspordi võrgustik võrdlemisi väike, on antud erialal rahvusvaheline mõõde eriti oluline.

Sõiduautotehnikute eriala õpetajate õpirände eesmärgiks on tutvuda autoesinduste ja kooli vaheliste koostöövormidega Türgis ja saadud teadmisi kasutada edaspidi kodukoolis eriala arendamisel ja ettevõtetega läbirääkimisel. Izmit kutsekool teeb tihedat koostööd nii Fordi, Toyota, Fiati kui ka Mercedese esindustega. Õpirände käigus soovitakse teada saada, kuidas sealne kool on rajanud mõlemale osapoolele huvipakkuvad ja kasulikud koostöövormid nii paljude autoesindustega. Lisaks on eesmärgiks tuua tõhusad õpetamisviisid üle JKHK automehaanikute õppekavasse. Õpirände käigus külastatakse Izmit kutsekeskkooli autotööstuse laboratooriumi, omandamaks uusi õpimeetodeid, osaletakse automehaanikute erialatundides, käiakse visiidil erinevates autoesindustes (nt Mercedes, Ford, Toyota), kus arutletakse, kuidas toimib kooli ja ettevõtete vaheline koostöö.

Viimase paari aasta jooksul on sihiks olnud koka õppekava mitmekesisemaks muutmine – eelneval aastal oli rõhk Itaalia rahvusköögil, mille baasil viidi läbi täienduskoolitus ning lisati Itaalia köögi tunnid koka eriala õppekavasse. Uueks prioriteediks on Ungari ning Kreeka köögiga tutvumine. Nende õpirännete tulemusena on koka eriala õppekavades suurem rõhk rahvusköökidega tutvustamisel, mis tagab õpilaste laiapõhjalised teadmised erinevatest toidukultuuridest ning valmistab neid ette tööks erinevates toitlustusasutuses.

Sellest tulenevalt on Ungarisse õpirändele minevate kutseõpetajate eesmärk õppida valmistama Ungari rahvusköögile omaseid traditsioonilisi toite ning osata kasutada kohalikku toorainet ning maitseaineid. 4-päevase õpirände käigus praktiseeritakse toiduvalmistamist erinevate hotellide köökides. Küprosele õpirändele minevad õpetajad õpivad sealseid kohalikke rahvustoite ning pagaritooteid valmistama. Õpetajad praktiseerivad erinevate toitude valmistamist hotelli köögis, kohalikus restoranis ja pagarikojas.

Üldainete juhtõpetaja õpiränne Dudley Kolledžisse on 2017. aasta külastuse jätkuprojekt, kus tutvuti põgusalt kolledži iseäraliku õpetajate tööaja planeerimise, ettevalmistuse, tagasisidestamise ja tulemuste hindamisega. Juhtõpetaja soov on õppida seda süvendatult, lisaks kuidas oma valdkonna õpetajaid motiveerida ning nende pedagoogilist ja personaalset arengut toetada.

4-päevase programmi jooksul töövarjutab juhtõpetaja Dudley kolledži kvaliteedijuhti, kelle vastutusalaks on muuhulgas tagada kõrge õpetamiskvaliteet ning koolitöötajate parem koostöö. Õpirände käigus õpitakse tudma konkreetseid meetodeid õpetajate motiveerimiseks, arenguprotsesside hindamiseks, töötajate eneseanalüüsiks ja tagasisidestamiseks; juhtõpetaja näeb kolledžis vahetult, kuidas need meetodid toimivad ja kuidas neid läbi viiakse.

Ehituse eriala õpetajad soovivad omandada paremaid teadmisi Vahemere ehituskultuuri eripäradest – kliimale vastavad ehitusmaterjalid ning arhitektuur. Ehituse eriala õpetajad täiendavad oma erialaseid teadmisi ehitusfirma spetsialistide käe all, käiakse ehitusobjektil (kus õpilased oma praktikat sooritavad), õpitakse tundma erinevaid ehitusmaterjale, Küprosele omast arhitektuuri, regiooni spetsiifilisi lähenemisi ehitusviimistlusele ja kuidas on tagatud majade energiatõhusus. Kuna sealsed ehitustavad erinevad meil praktiseeritavast ja kuna õpilased teevad Küprosel tööpraktikat, siis on õpetajad tulevikus teadlikumad nende eripärade õpetamisel koolitundides.

Eeldatavad tulemused ja järeltegevused:
-  Õpirände järgselt viiakse konkreetsed täiendused ja uued kasutusele võetud meetodid nii hobuhooldaja, koka kui ehituse õppekavasse.
-  kasutatakse/rakendatakse õppetöös vähemalt üht uut meetodit vastavalt erialastele võimalustele
-  õpetajad teevad valdkonna siseselt rohkem koostööd ja see ühtlustab nende nägemust õppekava üksikosadest. Näiteks noorhobuse õppe ühtlustamine ratsastamise, ratsutamise ja rakendiõppega, et see oleks ühtsem tervik, koka eriala tunnis rahvusköökide teooria ja praktika kattuvus jne.
-  sõiduautotehnikute osakond on sõlminud koostööleppe vähemalt ühe ettevõttega (ja jätkatakse koostööpartnerite otsinguid, et kaasajastada praktiliste tööde läbiviimist antud erialal, st rohkem praktikat uuemate autode peal)
-  koka eriala õpetajad õpetavad õpilastele valmistama vähemalt kahte traditsioonilist toitu ungari ja kreeka köögist, tunnevad nende riikide toiduvalmistamise traditsioone ja tavasid
-  kolledži külastusele järgneva kooliaasta jooksul on õpirändel omandatud tagasisidestamise meetodit katsetatud vähemalt kolme õpetaja peal ning välja on selgitatud olulisemad parenduskohad. Osalenud õpetajad on motiveeritud selle tagasisidestamise meetodiga jätkama
-  luuakse uued atraktiivsed täienduskoolitused (näiteks kreeka ja ungari rahvustoitude valmistamine, sporthobuste hooldamisele spetsialiseerunud koolitused, looduslike valgete krohvide kasutamine jne)
-  ehituse valdkonna õpetajad lisavad aineprogrammi Vahemere kliima tingimustest ja kultuurist tulenevad ehitustavad ja eripärad (nt kuidas on tagatud elamute energiatõhusus, materjali taaskasutus, sealsele kultuurile omaste looduslike valgete krohvide valmistamine ja kasutamine, regioonile iseloomulikud siseviimistluse tehnikad)
-  väliskoolis õpetamas käinud õpetajatel on koostatud materjal, mida kasutada mistahes välisriigist tulnud õpilase koolitamisel oma eriala valdkonnas
-  viiakse läbi kutsevõistlus, kuhu on kaasatud rahvusvahelisi osalejaid.

Projektis osalejate levitustegevus:
-  Kooli töötajad jagavad oma lähetusel nähtut-kogetut osakonnasiseselt
-  kokkuvõte lähetusest edastatakse kooli kodulehel
-  uusi töömeetodeid jagatakse kaastöötajatele sisekoolitusel
-  võimaluse korral jagatakse õpirände tulemusi ka täienduskoolituste kaudu (tulemuse levitamine regionaalsel tasemel).
-  ehituse valdkonnal on väga hea partneritevõrgustik, kellega tehakse tihedalt koostööd ning jagatakse erialast infot.
-  sõiduautotehnikute eriala õpirände tulemusi levitatakse läbirääkimistel ettevõtetega.
-  Saksamaa kutsekoolis õpetamise kogemust jagatakse kodukooli kutseõpetajatele ning logistika võrgustiku koosolekutel teistele Eesti logistika valdkonna kutseõpetajatele. Projekti kaasatud inglise keele õpetaja saab jagada välisriigi koolis õpetamise kogemust teiste koolide töötajate koosolekul
-  hobuhooldaja eriala õpetajad tutvustavad õpirändel saadud teadmisi ning tulemusi eriala katusorganisatsioonidele (sh Eesti Ratsaspordi liidule) nende klubide aastakoosolekul ning Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi liikmete aastakoosolekutel
-   projekti tulemused ja kokkuvõtted saadaval kooli veebilehe vahendusel, osaliselt ka sotsiaalmeedias.

Lisa informatiooni saab projektijuhilt
Merje Mölter
merje[dot]molter[at]jkhk[dot]ee

 

Haridustöötajate õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit

Alates aastast 2021 järgivad haridustöötajate õpiränded rahvusvahelistumise strateegias ja Erasmuse plaanis (Erasmus Plan objectives) toodud EESMÄRKE

Esita oma õpirändes osalemise sooviavaldus SIIN

Haridustöötajate sooviavaldusi õpiränneteks võib esitada aastaringselt, kuid tuleb arvestada, et vaid enne 1. novembrit esitatud avaldused kaasatakse järgmise õppeaasta rändeplaani (vastavalt programmi taotlusvoorule).

 

Planeeritud ränded:

Erasmus+ 2022 projektist 3 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse, 2 välisriiki koolitustele-kursustele ning 2 välisriigis õpetamas.

Erasmus+ 2021 projektist 6 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse ning 3 välisriiki koolitustele-kursustele.

2021/2022 õppeaastal toimunud haridustöötajate õpiränded:
Portugal      2    Hobuhooldaja    
Belgia           1    Hobuhooldaja                
Saksamaa   3    Ehitus & Põllumajandus           
Küpros         1    Toitlustus                     
Hispaania    1    Ettevõtlus   

 

Erasmus+ 2020 projektist 15 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse.

Erasmus+ 2020 haridustöötajate õpirännete algselt planeeritud sihtkohad ja osalejad:

Sitsiilia         Taormina          1    Toitlustuse eriala
Belgia           Bruxelles          5    Täienduskoolitus & Toitlustuse eriala
Ungari          Kaposvár          2    Hobuhooldaja eriala
Leedu           Marijampole     2    Teedeehituse eriala
Läti               Aizkraukle         2    Teedeehituse eriala
Hispaania   Errenteria          1    Ettevõtlusõppe õpetaja
Saksamaa   Stade                1    Õppe- ja arendustöö
Küpros        Paphos             1    Õppe- ja arendustöö

 

Erasmus+ 2019 projekti raames planeeritud 14 töövarjutajat Euroopa riikide ettevõtetesse ja koolidesse ning 2 Saksamaal kutsekoolis õpetamas.

Erasmus+ 2019 edasi lükatud haridustöötajate õpirännete sihtkohad ja osalejad:  

Ungari         Lingua-Vàr Oktatàsi Központ         2 toitlustuse erialalt

UK               Dudley college                               üldainete juhtõpetaja

Saksamaa  BBS II Stade                                   logistika ja inglise keele õpetaja (erialane lõimitud keeleõpe) –
                                                                           õpetamine partnerkoolis (teaching assignment)

Erasmus+ 2019 raames toimunud haridustöötajate õpiränded:

Belgia        Broederscholen Hiëronymus 2       5 hobuhooldaja erialalt

Türgi          Izmit Kutsekeskkool                        2 autotehnikute erialalt

Küpros      EduGate Training and Consulting   2 ehituse erialalt, 2 toitlustuse erialalt

 

Õpirännete eesmärgid:
Hobuhooldaja
eriala õpetajad on seadnud endale eesmärgiks tutvuda Belgias erinevate hobutallide tööga. Belgias on sporthobuste hooldamine tuntud oma kõrge taseme poolest. 4-päevase programmi esimesel päeval jälgitakse partnerkooli hobuse hooldamise ainetundides kasutatavaid meetodeid, võrreldakse hobuhooldaja õppekava erinevusi/sarnasusi, 2.-4. päeval külastatakse erinevaid hobutalle. Eesmärk on õppida sealsete spetsialistide käe all, mille poolest erineb sporthobuste söötmine ja hooldamine, hobuse igapäevase pidamise korraldamine Eestis levinud praktikast; kuidas sporthobuste tall toimib, sh hobuste väljaõpe ja sportlaste treening, lisaks leida efektiivsemaid viise, kuidas anda õpilastele praktilised teadmised töötamiseks sporthobuste gruumina ning viia kooli korraldatud ratsavõistlused Euroopa tasemele. JKHK hobuhooldaja õppekava sisaldab rakendisporti, mis on Eestis ainulaadne. Sihiks on olla pädevad õpetama rakendisporti kõrgel tasemel ning olla võimelised korraldama sel alal ka võistlusi. . Kuna Eestis on hobuspordi võrgustik võrdlemisi väike, on antud erialal rahvusvaheline mõõde eriti oluline.

Sõiduautotehnikute eriala õpetajate õpirände eesmärgiks on tutvuda autoesinduste ja kooli vaheliste koostöövormidega Türgis ja saadud teadmisi kasutada edaspidi kodukoolis eriala arendamisel ja ettevõtetega läbirääkimisel. Izmit kutsekool teeb tihedat koostööd nii Fordi, Toyota, Fiati kui ka Mercedese esindustega. Õpirände käigus soovitakse teada saada, kuidas sealne kool on rajanud mõlemale osapoolele huvipakkuvad ja kasulikud koostöövormid nii paljude autoesindustega. Lisaks on eesmärgiks tuua tõhusad õpetamisviisid üle JKHK automehaanikute õppekavasse. Õpirände käigus külastatakse Izmit kutsekeskkooli autotööstuse laboratooriumi, omandamaks uusi õpimeetodeid, osaletakse automehaanikute erialatundides, käiakse visiidil erinevates autoesindustes (nt Mercedes, Ford, Toyota), kus arutletakse, kuidas toimib kooli ja ettevõtete vaheline koostöö.

Viimase paari aasta jooksul on sihiks olnud koka õppekava mitmekesisemaks muutmine – eelneval aastal oli rõhk Itaalia rahvusköögil, mille baasil viidi läbi täienduskoolitus ning lisati Itaalia köögi tunnid koka eriala õppekavasse. Uueks prioriteediks on Ungari ning Kreeka köögiga tutvumine. Nende õpirännete tulemusena on koka eriala õppekavades suurem rõhk rahvusköökidega tutvustamisel, mis tagab õpilaste laiapõhjalised teadmised erinevatest toidukultuuridest ning valmistab neid ette tööks erinevates toitlustusasutuses.

Sellest tulenevalt on Ungarisse õpirändele minevate kutseõpetajate eesmärk õppida valmistama Ungari rahvusköögile omaseid traditsioonilisi toite ning osata kasutada kohalikku toorainet ning maitseaineid. 4-päevase õpirände käigus praktiseeritakse toiduvalmistamist erinevate hotellide köökides. Küprosele õpirändele minevad õpetajad õpivad sealseid kohalikke rahvustoite ning pagaritooteid valmistama. Õpetajad praktiseerivad erinevate toitude valmistamist hotelli köögis, kohalikus restoranis ja pagarikojas.

Üldainete juhtõpetaja õpiränne Dudley Kolledžisse on 2017. aasta külastuse jätkuprojekt, kus tutvuti põgusalt kolledži iseäraliku õpetajate tööaja planeerimise, ettevalmistuse, tagasisidestamise ja tulemuste hindamisega. Juhtõpetaja soov on õppida seda süvendatult, lisaks kuidas oma valdkonna õpetajaid motiveerida ning nende pedagoogilist ja personaalset arengut toetada.

4-päevase programmi jooksul töövarjutab juhtõpetaja Dudley kolledži kvaliteedijuhti, kelle vastutusalaks on muuhulgas tagada kõrge õpetamiskvaliteet ning koolitöötajate parem koostöö. Õpirände käigus õpitakse tudma konkreetseid meetodeid õpetajate motiveerimiseks, arenguprotsesside hindamiseks, töötajate eneseanalüüsiks ja tagasisidestamiseks; juhtõpetaja näeb kolledžis vahetult, kuidas need meetodid toimivad ja kuidas neid läbi viiakse.

Ehituse eriala õpetajad soovivad omandada paremaid teadmisi Vahemere ehituskultuuri eripäradest – kliimale vastavad ehitusmaterjalid ning arhitektuur. Ehituse eriala õpetajad täiendavad oma erialaseid teadmisi ehitusfirma spetsialistide käe all, käiakse ehitusobjektil (kus õpilased oma praktikat sooritavad), õpitakse tundma erinevaid ehitusmaterjale, Küprosele omast arhitektuuri, regiooni spetsiifilisi lähenemisi ehitusviimistlusele ja kuidas on tagatud majade energiatõhusus. Kuna sealsed ehitustavad erinevad meil praktiseeritavast ja kuna õpilased teevad Küprosel tööpraktikat, siis on õpetajad tulevikus teadlikumad nende eripärade õpetamisel koolitundides.

Eeldatavad tulemused ja järeltegevused:
-  Õpirände järgselt viiakse konkreetsed täiendused ja uued kasutusele võetud meetodid nii hobuhooldaja, koka kui ehituse õppekavasse.
-  kasutatakse/rakendatakse õppetöös vähemalt üht uut meetodit vastavalt erialastele võimalustele
-  õpetajad teevad valdkonna siseselt rohkem koostööd ja see ühtlustab nende nägemust õppekava üksikosadest. Näiteks noorhobuse õppe ühtlustamine ratsastamise, ratsutamise ja rakendiõppega, et see oleks ühtsem tervik, koka eriala tunnis rahvusköökide teooria ja praktika kattuvus jne.
-  sõiduautotehnikute osakond on sõlminud koostööleppe vähemalt ühe ettevõttega (ja jätkatakse koostööpartnerite otsinguid, et kaasajastada praktiliste tööde läbiviimist antud erialal, st rohkem praktikat uuemate autode peal)
-  koka eriala õpetajad õpetavad õpilastele valmistama vähemalt kahte traditsioonilist toitu ungari ja kreeka köögist, tunnevad nende riikide toiduvalmistamise traditsioone ja tavasid
-  kolledži külastusele järgneva kooliaasta jooksul on õpirändel omandatud tagasisidestamise meetodit katsetatud vähemalt kolme õpetaja peal ning välja on selgitatud olulisemad parenduskohad. Osalenud õpetajad on motiveeritud selle tagasisidestamise meetodiga jätkama
-  luuakse uued atraktiivsed täienduskoolitused (näiteks kreeka ja ungari rahvustoitude valmistamine, sporthobuste hooldamisele spetsialiseerunud koolitused, looduslike valgete krohvide kasutamine jne)
-  ehituse valdkonna õpetajad lisavad aineprogrammi Vahemere kliima tingimustest ja kultuurist tulenevad ehitustavad ja eripärad (nt kuidas on tagatud elamute energiatõhusus, materjali taaskasutus, sealsele kultuurile omaste looduslike valgete krohvide valmistamine ja kasutamine, regioonile iseloomulikud siseviimistluse tehnikad)
-  väliskoolis õpetamas käinud õpetajatel on koostatud materjal, mida kasutada mistahes välisriigist tulnud õpilase koolitamisel oma eriala valdkonnas
-  viiakse läbi kutsevõistlus, kuhu on kaasatud rahvusvahelisi osalejaid.

Projektis osalejate levitustegevus:
-  Kooli töötajad jagavad oma lähetusel nähtut-kogetut osakonnasiseselt
-  kokkuvõte lähetusest edastatakse kooli kodulehel
-  uusi töömeetodeid jagatakse kaastöötajatele sisekoolitusel
-  võimaluse korral jagatakse õpirände tulemusi ka täienduskoolituste kaudu (tulemuse levitamine regionaalsel tasemel).
-  ehituse valdkonnal on väga hea partneritevõrgustik, kellega tehakse tihedalt koostööd ning jagatakse erialast infot.
-  sõiduautotehnikute eriala õpirände tulemusi levitatakse läbirääkimistel ettevõtetega.
-  Saksamaa kutsekoolis õpetamise kogemust jagatakse kodukooli kutseõpetajatele ning logistika võrgustiku koosolekutel teistele Eesti logistika valdkonna kutseõpetajatele. Projekti kaasatud inglise keele õpetaja saab jagada välisriigi koolis õpetamise kogemust teiste koolide töötajate koosolekul
-  hobuhooldaja eriala õpetajad tutvustavad õpirändel saadud teadmisi ning tulemusi eriala katusorganisatsioonidele (sh Eesti Ratsaspordi liidule) nende klubide aastakoosolekul ning Eesti Hobusekasvatajate Seltsi ja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi liikmete aastakoosolekutel
-   projekti tulemused ja kokkuvõtted saadaval kooli veebilehe vahendusel, osaliselt ka sotsiaalmeedias.

Lisa informatiooni saab projektijuhilt
Merje Mölter
merje[dot]molter[at]jkhk[dot]ee

 

Haridustöötajate õpirändeid kaasrahastab Euroopa Liit